Ondertussen in de gemeenteraad ... (maart 2018)

Er zat meer volk dan gewoonlijk op de tribune toen we binnen kwamen. Natuurlijk, er was een belangrijk punt op aanvraag ingediend. Enkele weken geleden had een burgerinitiatief een mooie brief gestuurd naar alle leden van de gemeenteraad. Niet het college maar twee raadsleden namen de vraag serieus en agendeerden ze: Raf Catthoor (Groen) en Bert Bauwelinck (Spa).

Aan de noordkant van de voormalige Boelwerfterreinen ligt een mooi en redelijk groot groengebied: de vijvers bekend onder de naam ‘Den Esch’, en het terrein met bomen en struiken daarrond.
Die zone wordt momenteel een beetje verwaarloosd en ze is ook niet toegankelijk voor het publiek.

In het richtinggevend deel van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Temse wordt de plek beschreven als een ‘lokaal groengebied’. Die zone heeft een belangrijke belevingsfunctie en een aanvullende ecologische functie. Het RUP De Zaat, dat na jaren studiewerk in 2011 van kracht werd, voorziet hier een afgebakende groenzone. Bij de presentatie van dit RUP was er sprake van een wandelpad beginnend op Cauwerburg, slingerend tussen de bestaande bomen en lopend naar de vijver met daarover eventueel ook een wandelbruggetje om het eilandje te bereiken. Rond de waterpartij zou ook een natuur-leerpad pad kunnen komen met focus op het waterleven en het bestaande rietveld (natuurlijke waterzuivering). De groen- en boszone zou kunnen overlopen in een nieuw stukje bos tegen de bestaande cuesta-helling, die momenteel begroeid is met braamstruiken. Schoolkinderen kunnen in het parkgebied natuurobservaties doen.
Bijna honderd omwonenden hebben in hun brief van 7 februari 2018, gericht aan het college van Burgemeester en Schepenen nog meer waardevolle voorstellen gedaan, zoals in het bestaande open veld met opgehoogde zitplaatsen openluchtvoorstellingen mogelijk maken (muziek, theater, film). Voor de zone grenzend aan de Orlaylaan kan een mooie groenbuffer worden ingericht met de bestaande bomen. Verder wordt gedacht aan het installeren van zitbanken en picknickplaatsen, een uitkijktoren voor vogelobservatie en een ‘kunstenaarshut’.
Sinds het faillissement van de Boelwerf is ‘de Zaat’ ontwikkeld tot een woongebied met een hoge bouwdichtheid. Deze woningbouw past in de kernverdichting, waarbij mensen meer gaan wonen in goed ontsloten kernen. Maar ‘ontsloten’ betekent niet alleen een vlotte aansluiting op het wegennet, maar ook een goede aansluiting met de natuur. En deze laatste vinden we op ‘de Zaat’ nauwelijks. Alleen als we in de richting van de Scheldedijk kijken, zien we de bomen van… Weert.
Het is tijd om van omgeving “Den Esch” iets moois te maken.

De concrete vragen van Groen zijn:
• Wanneer wordt werk gemaakt van de uitbouw en openstelling van deze groenzone?
• Wil de gemeente en de eigenaar, bij het opmaken van de plannen, meerdere overlegmomenten organiseren met de buurtbewoners van Cauwerburg en Nieuw Temse, die zich intussen verenigd hebben? De directies van vier nabijgelegen scholen die ook vragende partij zijn, moeten ook bij dit overleg betrokken worden.
We vragen dus een burgerparticipatie, waarbij niet-beleidsmakers kunnen meedenken over de visie en de inhoud van het programma.
Voor bijkomende financiering kan er gekeken worden naar de Vlaamse overheid. Die biedt projectsubsidies via ‘Natuur in je buurt’ (www.natuurenbos.be/projectoproep-groen) waarbij het de bedoeling is om groen- en parkzones in de wooncentra uit te bouwen.

Het antwoord was dat de groendienst zal nadenken over een eerste ontwerp. Zij zal daarbij het burgerinitiatief betrekken. Om het wandelpad rond de vijvers mogelijk te maken, moet men over twee percelen die in privéhanden (niet van het consortium Nieuw Temse) zijn. Het college zal bekijken wat mogelijk is, maar het zal niet gemakkelijk zijn, zo luidt het. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Dan ging het ook nog over het reglement op begraafplaatsen. Het zal binnenkort mogelijk zijn om de as van een overledene te water te laten in Tielrode, daar waar de Durme uitmondt in de Schelde. Mooi!

De mobilhomeparking achter AC De Zaat krijgt servicepunten: water, elektriciteit, een afvalpunt en de mogelijkheid tot lozen van afvalwater. Er zijn 20 plaatsen. Er is een erkenning aangevraagd bij Toerisme Vlaanderen, wat meer kampeerauto's kan aantrekken. Raf Catthoor vroeg of die 20 plaatsen dan voldoende zijn, en of er nieuwe locaties voorzien worden, die aantrekkelijker zijn voor toeristen. Schepen Vandersickel antwoordde dat dit inderdaad tot de mogelijkheid behoort.

De O.L.Vrouwkerk op de Markt is aan herstelling toe, en er wordt ook een beheersplan voor verdere restauaratiewerken ingediend. Voor sommige andere kerken in Temse zal een nabestemming gezocht worden, waarbij deze gebouwen een nieuwe functie zullen krijgen.

Tussen de Rik De Rijcklaan en de Kasteeldreef wil de gemeente een parking aanleggen. Bezoekers van de kaai en het zwembad zullen er gratis gebruik van kunnen maken. Groen is voorstander van parkings aan de rand van het centrum zodat de kern zelf autoluwer wordt, de straten fiets-en wandelbaar worden en er plaats vrij komt voor groen en gezonde lucht!

Voor de toeschouwer naast me was het de eerste keer dat ze een gemeenteraad bijwoonde. Ze was ontdaan over het feit dat burgemeester en schepenen er zo onverschillig en koel bij zaten. Bestuurders moeten net begaan zijn met hun gemeente en met de mensen die er leven, vond ze.
Dat vinden wij ook. Het kan anders!

Tags: