Een visie over modern bestuur en burgerparticipatie.

Groen Temse wil het bestuur teruggeven aan de burger en wil een dynamiek op gang brengen binnen de gemeente. Zowel tussen de bewoners als tussen de beleidsmakers. Daarom spreken we van “een beweging met een visie”, Groen Temse wil de politiek overstijgen en een burger participatie in gang zetten. Met toegankelijke online fora, volksvergaderingen en volksraadplegingen willen we de inwoners van Temse aanzetten om actief en constructief mee te werken aan de uitbouw van onze gemeente.  We willen de burger bij het beleid betrekken zodat hij zich meer als “maker” dan als “consument” gaat gedragen. Door op kleine schaal initiatieven te organiseren en te steunen willen we laten zien waar we in de toekomst heen kunnen. Zo willen we een bewustzijn creëren en wat werkt uitbreiden naar de hele gemeente en zelfs als voorbeeld aanreiken aan andere gemeenten.

We spreken over de transitie naar een duurzame samenleving naar analogie met het klimaatakkoord dat werd ondertekend door 170 landen tijdens de klimaattop van Parijs in 2015. Die transitie is veel ruimer dan maatregelen die verdere klimaatveranderingen moeten tegengaan, een duurzame samenleving is een inclusieve samenleving waarin iedereen recht heeft op onderwijs, huisvesting, werk, gelijkheid, informatie, gezondheidszorg, vrede, vrije meningsuiting, zuiver water, zuivere lucht, voedsel... om deze transitie mee vorm te geven staat Groen Temse voor 100% achter deze doelstellingen en zullen we iedere beslissing of voorstel toetsen aan de doelstellingen zoals vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs 2015. 

Groen Temse wil hierin een voortrekkersrol opnemen en andere lokale, regionale en zelfs nationale overheden wijzen op de urgentie van de klimaatproblematiek. Er zullen vernieuwende,  out-of-the-box oplossingen nodig zijn om de klimaatverandering binnen de perken te houden. Volgens de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven er jaarlijks 140.000 mensen ten gevolge van de klimaatverandering. Dit is dus geen probleem in de verre toekomst, maar eist nu al slachtoffers en heeft verstrekkende gevolgen op onze omgeving en onze gezondheid. 

Grote geopolitieke problemen zoals migratie, fundamentalisme en armoede zijn sterk gerelateerd aan de klimaatkwestie. Groen Temse vindt dat lokale besturen niet moeten wachten op initiatieven van hogerhand. 

We willen op zoek gaan naar creatieve oplossingen voor lokale problemen. We willen een leefbare omgeving waar we onszelf in kunnen ontplooien en waarin we onze kinderen gelukkig kunnen zien opgroeien. We willen samen met onze buren nadenken over hoe het anders kan, ideeën aanreiken en de bevolking van Temse inspireren.  

De mensen achter Groen Temse zijn geen politici. We zijn je buren, je collega's, de mama's en papa's die samen met jou aan de schoolpoort staan. Met de Schelde komt de natuur letterlijk en figuurlijk door het hart van onze gemeente. Het is aan ons om de gemeente vorm te geven in harmonie met de natuurlijke omgeving, op maat en naar de wensen van de mensen die er wonen. Want het kan anders!